Nasza opieka jest dla chorego całkowicie bezpłatna.

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

NZOZ „Salus” Opieka domowa nad chorym terminalnie świadczy opiekę nad pacjentami obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu. 

 Opieka nad pacjentem obejmuje:

  • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę we współpracy z lekarzem POZ ;
  • przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niesprawnością;
  • świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania;
  • edukację zdrowotną pacjenta oraz członków jego rodziny;
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym;
  • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji świadczeniobiorcy w domu.

Wizyty pielęgniarskie w domu pacjenta mają miejsce cztery razy w tygodniu w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 20.00  oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy w medycznie uzasadnionych przypadkach.

 

Zgłoszenia pacjenta do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej może być zrealizowane telefonicznie na numer telefonu:

  tel. 728-510-712

 W celu objęcia pacjenta opieką konieczne jest dostarczenie :

  • skierowania od lekarza POZ lub lekarza z oddziału szpitalnego po zakończonym procesie leczenia;
  • oceny pacjenta wg skali Barthel dokonaną przez pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego. Świadczenia są udzielane pacjentowi, który w ocenie skalą Barthel otrzymał nie więcej niż 40 punktów;
  • zgoda pacjenta na objęcie opieką długoterminową domową wyrażona na piśmie podczas przyjęcia do Zakładu.   

        Pierwsza wizyta pielęgniarki opieki długoterminowej nastąpi najszybciej jak to jest możliwe (termin uzgodniony z pacjenten lub jego rodziną).

      Pielęgniarka zbiera wywiad pielęgniarski, ustala diagnozę pielęgniarską oraz  indywidualny plan opieki pielęgniarskiej.