Nasza opieka jest dla chorego całkowicie bezpłatna.

Hospicjum domowe

NZOZ „Salus” Opieka domowa nad chorym terminalnie sprawuje specjalistyczną opiekę nad pacjentami w terminalnym okresie choroby bezpośrednio w jego domu. Profesjonalny zespół medyczny złożony z lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów i psychologów dąży do poprawy jakości życia pacjentów i ich rodzin w tym trudnym okresie życia. Członkowie zespołu hospicyjnego współpracując z rodziną zapewniają choremu jak najlepszą  opiekę osiąganą poprzez łagodzenie cierpienia fizycznego, psychicznego i duchowego. Zespół stara się aktywizować chorego do możliwie pełnego życia, a przy postępie choroby uczynienie godnym ostatniego okresu życia chorego.

Do zadań zespołu domowej opieki paliatywno-hospicyjnej należy:

  •  świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy;
  •  świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki;
  •  leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna);
  •  leczenie innych objawów somatycznych; 
  •  opiekę psychologiczną nad pacjentem i jego rodziną;
  •  rehabilitację;
  •  zapobieganie i leczenie powikłań.
  • przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji;

Wizyty lekarskie w domu pacjenta mają miejsce dwa razy w miesiącu wg harmonogramu, a w nagłej potrzebie możliwa jest wizyta lekarza, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 

Wizyty pielęgniarskie w domu pacjenta mają miejsce dwa razy w tygodniu wg harmonogramu, a w nagłej potrzebie możliwa jest wizyta pielęgniarki po wcześniejszym uzgodnieniu.

Wizyty psychologa w domu pacjenta związane są z potrzebą przeprowadzenia psychoterapii, decyzję o jej wdrożeniu podejmuje lekarz  bezpośrednio sprawujący opiekę nad pacjentem  wraz z psychologiem Zakładu.

WIzyty rehabilitanta w domu pacjenta związane są z potrzebą przeprowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych, decyzję o jej wdrożeniu podejmuje lekarz bezpośrednio sprawujący opiekę nad pacjentem wraz z rehabilitantem Zakładu. 

Zgłoszenie pacjenta do hospicjum domowego może być zrealizowane podczas wizyty w poradni medycyny paliatywnej lub telefonicznie na numer telefonu 728-510-712 

 Ostateczną decyzję o objęciu opieką pacjenta w ramach poradni medycyny paliatywnej lub hospicjum domowego podejmuje lekarz Zakładu podczas wizyty pacjenta i/lub jego rodziny w poradni. W przypadkach nagłych kwalifikacja pacjenta do Zakładu może być zrealizowana przez lekarza telefonicznie.

W celu objęcia pacjenta opieką konieczne jest przygotowanie na pierwszą wizytę: 

  • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wraz ze wskazaniami medycznymi. Jednostki chorobowe kwalifikujące do leczenia (ICD – 10):

C00 – D48    Nowotwory
G09              Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego
B20 – B24     Choroby wywołane przez wirus ludzki upośledzenia odporności
G10 – G13   Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
I42 – I43        Kardiomiopatie
J96               Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
L89               Owrzodzenie odleżynowe

  • dokumentacja medyczna potwierdzająca chorobę (np wynik badania histopatologicznego);

   Pierwsza wizyta zespołu medycznego tj lekarza i/lub pielęgniarki nastąpi najszybciej jak to jest możliwe (termin uzgodniony z pacjenten lub jego rodziną).  W przypadkach, gdy pacjent wymaga natychmiastowej wizyty realizowana jest ona w dniu zgłoszenia. Podczas pierwszej wizyty opracowywany jest przez lekarza plan leczenia, a plan pielęgnacji przygotowywany jest przez pielęgniarkę, przekazywane są też numery kontaktowe zespołu hospicjum domowego. 

   Podczas pierwszej wizyty i kolejnych, chorzy i ich rodziny otrzymują dokładne zlecenia dotyczące dalszego postępowania leczniczego i pielęgnacyjnego.  Następne wizyty zespołu opieki hospicyjnej realizowane są zgodnie z potrzebami pacjenta lub  harmonogramem.

   Lekarze i pielęgniarki udzielają porad telefonicznych w przypadku, gdy pacjent ma problem zdrowotny lub pytanie związane ze stanem zdrowia. 

   Pacjenci będący pod opieką Hospicjum domowego w przypadku zmiany ich stanu zdrowia mogą być okresowo zakwalifikowani do poradni medycyny paliatywnej lub skierowani do hospicjum stacjonarnego.